Administratorem danych osobowych jest Chevere spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wiejcach pod adresem Majątek Ziemski Pałac Wiejce, Wiejce 17a, 66-441 Wiejce.
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000958133, REGON: 521370179, NIP PL: 5961764155 (dalej jako Administrator).
 
Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) art. 6 ust. 1b RODO*- dane przetwarzane są w związku i na potrzeby realizacji umowy (co obejmuje wszystkie dane osobowe przekazane do Administratora w związku z zawartą umową, których przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz obejmuje przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy); b) art. 6 ust. 1c RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przepisy o rachunkowości, przepisy podatkowe); c) art. 6 ust. 1f RODO tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora polegających na: • archiwizacji dokumentów, w tym plików związanych z kontaktem handlowym, w tym portfolia, oferty, zapytania, korespondencja mailowa w toku współpracy • dochodzeniu lub zabezpieczeniu roszczeń • prowadzeniu analiz jakości oraz statystyk dotyczących świadczonych usług i wykonanych projektów. W indywidualnych przypadkach i po uzyskaniu uprzedniej zgody, Administrator może przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1a RODO w innych celu niż cele ww.
 
Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, jak i podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych oraz systemów informatycznych i pracownicy oraz współpracownicy takich podmiotów, inne podmioty współpracujące z Administratorem np. klienci i ich pracownicy lub współpracownicy.
Informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do żądania przenoszenia danych.
 
Okres przez który dane osobowe będą przechowywane: a. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego oraz na potrzeby archiwizacji, a także będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych); b. dane osobowe przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora przetwarzane będą do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej cofnięcia.
 
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych; kontakt: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.: 22 531 03 00, fax: 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania [zautomatyzowanego podejmowania decyzji].
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Osoba, której dane dotyczą ma obowiązek ich podania do Administratora. W przypadku braku podania danych umowa nie będzie mogła zostać zawarta lub wykonana. W przypadku pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych w określonych celu (innym niż ww.), osoba której dane dotyczą jest informowana o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Administrator wyznaczył osobę, z którą można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@chevere.pl
 
*RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE